Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door WBSO Portaal V.O.F. te leveren Diensten en/of producten zijn de betreffende Bijzondere bepalingen aanvullend van toepassing.

1. DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: * WBSO Portaal V.O.F.
Opdrachtgever: * (de wederpartij van opdrachtnemer)
Opdracht: * (de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.)

2. ALGEMEEN 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke/email bevestiging van alle betrokken vennoten die hierover dienen te beslissen.
2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk (ondertekend) schriftelijk door alle beslissingsbevoegde opdrachtnemers zijn aanvaard.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst akkoord te zijn gegaan.
6. Aanpassngen van deze algemene voorwaarden en diensten worden u middels de nieuwsbrief kenbaar gemaakt.

3. AANVANG WIJZIGING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de opdrachtgever retour is ontvangen en ondertekend.
2. Een volledige overeenkomst bestaat uit minimaal twee en soms drie documenten, te weten:.
I. Het contract cq de overeenkomst tussen partijen. Dit contact heeft een uniek contractnummer dat als volgt is samengesteld: WBSO/KvK# van klant/c01. Hierin wordt oa. genoemd hoe wij gedurende het contract samenwerken. Wat verwacht wordt van WBSO Portaal en wat verwacht wordt van de klant. In dit contract staat ook de aanvangsdatum van het contract vermeld.
II. De WBSO bijlagetekst die voor WBSO Portaal wordt meegezonden met de officiële WBSO-Aanvraag. Deze WBSO-bijlage heeft ook een uniek bijlagenummer dat als volgt is samengesteld: WBSO/KvK# van de klant/b01. In deze bijlage staat de uiterste datum (totale project periode) dat ter beoordeling bij het RVO aangeboden wordt, vermeld.
III. Een eventuele verandering van de projectduur zal middels een verlengingsdocument worden bekrachtigd. Ook dit document heeft een uniek nummer dat als volgt is samengesteld: WBSO/KvK#/VD01. Het doel van dit verlengingsdocument is het creëren cq bekrachtigen cq vastleggen dat een bepaald project uitloopt en dat er toch nog WBSO voor wordt aangevraagd voor een periode die verder gaat dan de vooraf vastgelegde periode.
3. Alle wijzigingen in de opdracht die door de opdrachtegever worden voorgesteld dienen door hem in schriftvorm en door een tekenbevoegd persoon te worden aangeboden.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard, strekking of contract blijkt dat de verleende opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan.

4. UITVOERING OPDRACHT 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden zonder kennisgeving aan opdrachtgever te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimaal uitvoering van de opdracht. Indien de inschakeling van extra derden extra kosten met zicht meebrengt dan is de toestemming van de opdrachtgever vereist.
3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de technische inhoud van de WBSO-aanvraagtekst. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen, indienen en bureaucratisch begeleiden van de WBSO-Aanvraag
4. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zich tot het uiterste inspannen de opdracht naar behoren uit te voeren. 5. artikel 7:408 BW wordt in dit contract uitgebreid bij een eenzijdige tussentijdse beëindiging van het contract door de opdrachtgever binnen de uiterste looptijd van het/de project(en) wordt een vergoeding van 90% van de gehele contractwaarde (= de gehele looptijd van het ingediende project) in rekening gebracht.

5. BELEMMERING BIJ DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT 1. Indien er tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren dan wel bij één van de partijen gerede twijfel rijst aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaat binnen overeengekomen honorarium en doorlooptijd, is deze partij verplicht de wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
2. Indien het in lid 1 gestelde van toepassing is zal overleg plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien het resultaat van het overige wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst inhoudt, dienen deze door beide partijen schriftelijk te worden bevestigd.

6. GEHEIMHOUDING 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

7. OVERMACHT 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren tegen € 250,- per uur. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht. De opdrachtgever moet aan de opdrachtnemer de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht vergoeden, voor zover deze niet in het contract zijn inbegrepen.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modelcontracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter handen te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdracht.

9. AANSPRAKELIJKHEID 1. Opdrachtnemer noch haar werknemers of medewerkers zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door adviezen, die opdracht nemer in enigerlei vorm heeft verstrekt of door toepassing of gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzendingen per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. Voorts is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade, indien opdrachtgever niet tijdig en correct de verplichtingen na is gekomen als bepaald in artikel 4 lid 1. 4. Onverlet het in de voorafgaande leden bepaalde, wordt in ieder geval elke aansprakelijkheid uitgesloten dien niet wordt gedekt en vergoed op basis van de door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de opdrachtgever afkomstige informatie.
6. De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichtingen te hebben voldaan.
7. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van bij de opdracht-nemer opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever.
8. De opdrachtgever draagt zowel het risico van schade of letsel aan medewerkers of bezittingen van opdrachtnemers of bezittingen van de opdrachtnemer ontstaan tijdens het verblijf in verband met de uitvoering van de werkzaamheden/diensten op de terreinen of in gebouwen van de opdrachtgever tenzij de opdrachtgever grove schuld of opzet aan de zijde van opdrachtnemer of derden kan aantonen.

10. HONORARIUM 1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van de verleende opdrachtnemer is afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend aan de hand van het behaalde resultaat. Wij werken op basis van ‘no cure no pay’. M.a.w. wanneer wij de WBSO subsidie niet gerealiseerd krijgen bent u als opdrachtgever ons niets verschuldigd. Ongeacht de inspanningen die wij reeds geleverd hebben. Wanneer de WBSO beschikking wordt gerealiseerd wordt u door ons gefactureerd (mits niets anders schriftelijk en door beide zijden ondertekend overeengekomen is) conform het onderstaande model:
-) voor loonbelasting reducties kleiner dan € 25.000,00 factureren wij € 2.500,00
-) voor loonbelasting reducties die hoger zijn dan € 25.000 factureren wij 10% van het maximaal, in de beschikking vermelde, te verrekenen bedrag.
WBSO aanvraag wordt, naar gelang de totale looptijd, jaarlijks opnieuw ingediend c.q. verlengd en dien ten gevolge wordt er ook jaarlijks gefactureerd indien de WBSO-aanvraag gehonoreerd wordt.
3. Indien de opdracht is aanvaard met toepassing van het in vorige lid bepaalde, is opdrachtgever bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever en/of bij tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de opdrachtnemer wegens het in gebreke blijven van opdrachtgever ten aanzien van het aanleveren van gegevens en bescheiden of wegens enige andere aan de opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen, waardoor een reëel te verwachten fiscaalvoordeel en/of subsidievoordeel niet wordt gehaald alsnog een honorarium verschuldigd, berekend overeenkomstig punt 4.5

11. BETALING 1. Betalingen van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te normaliter te geschieden binnen dertig “30” dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta (€), onder vermelding van factuurnumer t.n.v. WBSO Portaal rekeningnr 1399.56.99. Een andere betalingstermijn kan overeen gekomen worden. Ook kan eenzijdig door WBSO Portaal een kortere betalingstermijn vastgesteld worden, bijvoorbeeld wanneer een klant bij herhaling over de afgesproken betalingstermijn overschrijdt.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
3. De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is voltooid. Verdere meerprijzen vallen buiten de vastgelegde hoofdsom.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of in gebreke stelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente van 1,5% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is WBSO Portaal VOF gerechtigd het door opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, worden deze bepaald op een bedrag van 20% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 1.000,-.
5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.
6. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen om voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat er de gevraagde zekerheid zal zijn vastgesteld door de opdrachtgever.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

12. OPSCHORTINGSRECHT Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

13. TOEPASSELIJK RECHT 1. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland. 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door interventie van een mediator in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

Onze AV in onze huisstijl kunt u ook downloaden via de volgende link